profiles

อนัญญา เอกอุรุ (พี่แกม)

เตรียมอุดมศึกษา รุ่น 79 ห้องคิง ม.5-ม.6 ปัจจุบัน : คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3


ประวัติผู้สอน

ม.ต้น : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ม.ปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 79 ห้องคิง ม.5-ม.6

  • เข้าค่ายสอวนเคมี ตอน ม.4
  • เข้าค่ายสอวนชีวะ ตอน ม.5
  • คะแนน 9 วิชาสามัญ 75.04
  • คะแนน เลข 9 วิชาสามัญ 96/100