profiles

วรธน อนันตวงษ์

ภาษาไทย อ.กอล์ฟ พิชิตทุกสนามสอบ


ประวัติผู้สอน

ประสบการณ์การสอน

ติวเตอร์วิชาภาษาไทย ติวเข้มชั้นประถมศึกษาตอนปลายสอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

  • ติวเข้มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนชั้นนำ
  • ติวเข้มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา O-NET, 9วิชาสามัญ, GAT
  • วิทยากรบรรยายโครงการ "Tutor Channe" ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศช่อง NBT
  • วิทยากรบรรยายโครงการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศช่อง NBT
  • วิทยากรบรรยายโครงการ "รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้" ติวเข้มนักเรียนชายแดนใต้ จัดโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรบรรยายโครงการ "แบรนด์ชัมเมอร์แคมป์" เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • วิทยากรรายการ "สอนศาสตร์" ออกอากาศช่อง True ปลูกปัญญา เพื่อติวเข้มให้น้องๆ ทุกระดับชั้น
  • อาจารย์รับเชิญบรรยาย ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, อัสสัมชัญ, อัสสัมชัญคอนแวนต์, ราชินี,ราชินีบน, มาร์แตเดอีวิทยาลัย และโรงเรียนชั้นนำอื่นๆ