profiles

สิบทิศ จตุรศิล (เจได)

แพทย์จุฬา รุ่น 76 (คะแนนรวม กสพท. 85.36)


ประวัติผู้สอน

 • ม.ปลาย เตรียมอุดมศึกษา รุ่น 80 นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (Gifted Math) รุ่น 15
 • ม.ต้น สาธิต มศว.ปทุมวัน อันดับ 1 สอบเข้า รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ผลงาน

 • ทุนรัฐบาล (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ศึกษาต่อ UK
 • สสวท. เคมี
 • เหรียญเงิน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TCHO 15)
 • อันดับ 3 รอบเจียระไนเพชร เคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
 • ANCQ 2018 ระดับ HD EXCELLENCE
 • สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 1&2
 • เหรียญทอง สพฐ. คณิตศาสตร์ระดับประเทศ
 • สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 • เคมี 9 วิชาสามัญ 90/100
 • คณิต 9 วิชาสามัญ 100/100
 • ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 100/100
 • อังกฤษ 9 วิชาสามัญ 92.5/100
 • PAT1 288/300