profiles

พี่ธี ธีธัช วิษณุโยธิน

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ประวัติผู้สอน

  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
  • ผ่านการอบรมค่าย 1-2 สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
  • ผ่านการอบรมค่ายคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย (สสวท.) ค่าย 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย