profiles

ครูยีนต์ อานนท์ ชูดำ

วิทยากรค่ายขยายผลโครงการ สอวน. (คณิตศาสตร์) ครูโครงการ สควค. รุ่นที่ 12


ประวัติผู้สอน

EDUCATION

2547 - 2550 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
2551 - 2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2553 - 2554 การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)


Zoomสด/Online

ฟิตล่วงหน้า คณิตศาสตร์ พิชิต เกรด 4 ม.1

พิชิตเกรด 4 จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง เศษส่วนและทศนิยม เรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:00-19:30น. เริ่มเรียน 12-21 พฤษภาคม